Hội thảo quốc tế
International Conference 
"CÁC VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á"
“LINGUISTIC ISSUES IN VIETNAM AND SOUTHEAST ASIA”


FACEBOOK GROUP

Mời các bạn sinh viên, HVCH và NCS tham gia Nhóm FB của Bộ môn Ngôn ngữ học để cập nhật thông tin hoạt động.