Hội thảo quốc tế
International Conference 
"CÁC VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á"
“LINGUISTIC ISSUES IN VIETNAM AND SOUTHEAST ASIA”
  • Thông báo
  •  Call for paper
  • Các ngày quan trọng
  •  Important dates
  • Địa điểm tổ chức
  •  Venue
  • Chương trình dự kiến
  •  Tentative program


FACEBOOK GROUP

Mời các bạn sinh viên, HVCH và NCS tham gia Nhóm FB của Bộ môn Ngôn ngữ học để cập nhật thông tin hoạt động.