Đại diện BCN Bộ môn Ngôn ngữ học đến thăm sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng

ĐẠI DIỆN BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

ĐẾN THĂM SINH VIÊN NĂM NHẤT ĐANG HỌC QUÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG

Trưa 23/5/2018 vừa qua, Ban chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học đã có chuyến thăm sinh viên khóa 2017 đang học quân sự tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.