Nhân sự Bộ môn Ngôn ngữ học

Cập nhật 15/01/2019

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách chung

 • Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính văn phòng;
 • Đào tạo Sau đại học;
 • Công tác tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, NCKH;
 • Quản lý chương trình CNTN (2018-2022)
 • Web Bộ môn

PHÓ TRƯỞNG BM

TS. Nguyễn Hoàng Trung

Phụ trách

 • Các hoạt động quan hệ quốc tế;
 • Đào tạo đại học hệ CQ;
 • Đào tạo cử nhân tài năng;
 • NCKH sinh viên;
 • Thực tập, điền dã;
 • Kiểm định, đảm bảo chất lượng;
 • Công tác sinh viên. 

  

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG 

GIÁO VỤ

 

THƯ KÍ

Ths. Phạm Nữ Nguyên Trà

ThS. Lê Thị Trúc Hà

 • Sau đại học
 • Đại học
 • Hội thảo, Tọa đàm
 • CNTN
 • Nghiên cứu khoa học GV
 • Công tác sinh viên
 • Cố vấn học tập
 • Nghiên cứu khoa học SV
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc sau đại học
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc đại học
 • Hành chính văn phòng
 • Hành chính văn phòng
 • Công đoàn


 
CÁN BỘ KIÊM NHIỆM HỖ TRỢ

 

Trần Thị Thúy An

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thùy Dương)


Trần Thị Minh Thu

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản

- Công đoàn

Nguyễn Thùy Nương

- Phụ trách NCKH sinh viên

- Hỗ trợ công tác điền dã

- Công đoàn

Dương Thị My Sa

- Chủ nhiệm CNTN (18-22)

Vũ Nguyễn Nam Khuê

- Phụ trách web

- Công tác truyền thông


Võ Tuấn Vũ

- Phụ trách web

- Phụ trách công tác sinh viên

Nguyễn Thùy Dương

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thúy An)

Phan Thanh Bảo Trân

- Phụ trách NCKH giảng viên,

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản

Bản phân công nhiệm vụ này được thực hiện từ tháng 1/2019

(sẽ có điều chỉnh tùy tình hình thực tế)


PHÂN CÔNG TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN

THỜI GIAN

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN TRỰC

THỨ HAI

Sinh hoạt BM

THỨ BA

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Ths.Vũ Nguyễn Nam Khuê,

Võ Tuấn Vũ

THỨ TƯ

TS. Nguyễn Hoàng Trung

ThS. Nguyễn Thùy Nương,

ThS. Trần Thị Thúy An

THỨ NĂM

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

TS. Phan Thanh Bảo Trân,

Nguyễn Thị Thùy Dương

THỨ SÁU

TS. Nguyễn Hoàng Trung

ThS. Trần Thị Minh Thu,

ThS. Dương Thị My Sa


 Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học

TS. HUỲNH THỊ HỒNG HẠNHGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.