Nhân sự Bộ môn Ngôn ngữ học

Cập nhật 14/06/2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách chung

 • Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính văn phòng
 • Kiêm nhiệm một số công tác tổ chức hoạt động khoa học, sau đại học, CNTN (2018-2022)

PHÓ TRƯỞNG BM

 

PHÓ TRƯỞNG BM

TS. Nguyễn Hoàng Trung

TS. Đinh Lư Giang

Phụ trách

Phụ trách

 • Đào tạo đại học hệ CQ
 • Đào tạo Sau đại học
 • Đào tạo cử nhân tài năng
 • Nghiên cứu KH (hội thảo, tọa đàm, đề tài các cấp…)
 • Kiểm định, đảm bảo chất lượng
 • Quan hệ quốc tế
 • Công tác sinh viên
 • Thực tập, điền dã
 • NCKH sinh viên
 • Web BM

Trợ lý: Trúc Hà

Trợ lý: Nguyên Trà

 

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM HỖ TRỢ

 

Trần Thị Thúy An

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thùy Dương)

 

Trần Thị Minh Thu

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản

- Công đoàn

Nguyễn Thùy Nương

- Phụ trách NCKH sinh viên

- Hỗ trợ công tác điền dã

- Công đoàn

Dương Thị My Sa

- Chủ nhiệm CNTN (18-22)

Vũ Nguyễn Nam Khuê

- Phụ trách web

- Công tác truyền thông

 

Võ Tuấn Vũ

- Phụ trách web

- Phụ trách công tác sinh viên

Nguyễn Thùy Dương

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thúy An)

Phan Thanh Bảo Trân

- Phụ trách NCKH giảng viên,

 

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KIÊM NHIỆM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

     BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 1. Trợ lý: Phạm Nữ Nguyên Trà
 • Sau đại học
 • Nghiên cứu khoa học GV
 • Hội thảo, Tọa đàm
 • Đảm bảo chất lượng (khảo thí) SĐH
 1. Thư ký: Lê Thị Trúc Hà
 • Đại học
 • Công tác sinh viên
 • Cố vấn học tập
 • Đảm bảo chất lượng (khảo thí) ĐH
 • Nghiên cứu khoa học SV

Bản phân công nhiệm vụ này được thực hiện từ tháng 6/2018

(sẽ có điều chỉnh tùy tình hình thực tế)

PHÂN CÔNG TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN

THỜI GIAN

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN TRỰC

THỨ HAI

Sinh hoạt BM

THỨ BA

TS. Đinh Lư Giang

Tuấn Vũ + Nam Khuê

THỨ TƯ

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Thúy An + Thùy Nương

THỨ NĂM

TS. Nguyễn Hoàng Trung

Bảo Trân + Thùy Dương

THỨ SÁU

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Minh Thu + My Sa

 Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học

TS. HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.