Nhân sự Bộ môn Ngôn ngữ học

Cập nhật 09/05/2019

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

(Nhiệm kỳ 2018-2022)

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách chung

 • Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính văn phòng;
 • Đào tạo Sau đại học;
 • Công tác tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, NCKH;
 • Quản lý chương trình CNTN (2018-2022)

 

PHÓ TRƯỞNG BM

PHÓ TRƯỞNG BM

TS. Nguyễn Hoàng Trung

TS. Phan Thanh Bảo Trân

Phụ trách

 • Các hoạt động quan hệ quốc tế;
 • Đào tạo đại học hệ CQ;
 • Đào tạo cử nhân tài năng;
 • Thực tập, điền dã.

 

Phụ trách

 • NCKH của giảng viên và sinh viên;
 • Công tác Kiểm định, đảm bảo chất lượng;
 • Công tác sinh viên;
 • Web Bộ môn.


BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

GIÁO VỤ

 

THƯ KÍ

ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà

ThS. Lê Thị Trúc Hà

 • Sau đại học
 • Đại học
 • Hội thảo, Tọa đàm
 • CNTN
 • Nghiên cứu khoa học GV
 • Công tác sinh viên
 • Cố vấn học tập
 • Nghiên cứu khoa học SV
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc sau đại học
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc đại học
 • Hành chính văn phòng
 • Hành chính văn phòng
 • Công đoàn

 

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM HỖ TRỢ

ThS. Trần Thị Thúy An

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thùy Dương)

 

ThS.Trần Thị Minh Thu

- Phụ trách NCKH giảng viên;

- Công đoàn.

ThS. Nguyễn Thùy Nương

- Phụ trách NCKH sinh viên;

- Công tác truyền thông, câu lạc bộ SV;

- Công đoàn.

ThS.Dương Thị My Sa

- Chủ nhiệm CNTN (18-22).

ThS. Vũ Nguyễn Nam Khuê

- Phụ trách web

- Công tác truyền thông

Võ Tuấn Vũ

- Phụ trách web

- Phụ trách công tác sinh viên

Nguyễn Thùy Dương

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định (phối hợp với Thúy An)

TS. Phạm Hồng Hải

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản;

- Hỗ trợ công tác điền dã.

Bản phân công nhiệm vụ này được thực hiện từ tháng 05/2009

(sẽ có điều chỉnh tùy tình hình thực tế)

 

PHÂN CÔNG TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN

 

THỜI GIAN

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN TRỰC

THỨ HAI

Sinh hoạt BM

THỨ BA

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Ths.Vũ Nguyễn Nam Khuê,

Võ Tuấn Vũ

THỨ TƯ

TS. Phan Thanh Bảo Trân

Ths. Trần Thị Minh Thu,

Nguyễn Thùy Dương

THỨ NĂM

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

TS. Phạm Hồng Hải 

ThS. Trần Thị Thúy An

Võ Tuấn Vũ

THỨ SÁU

TS. Nguyễn Hoàng Trung

ThS. Nguyễn Thùy Nương,

ThS. Dương Thị My Sa

Nguyễn Thùy Dương

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.